Podczas Twojej pracy z koniem wielokrotnie będziesz zawierać wszelakie umowy związane z Twoim wierzchowcem. Wśród najczęściej występujących umów są umowy pensjonatowe, umowy dzierżawy konia oraz umowy treningu konia bądź konia i jeźdźca. Przybliżymy Ci w tym podrozdziale najważniejsze informacje związane z tymi umowami.

Usługa pensjonatowa świadczona jest przez większość ośrodków jeździeckich i stajni. Jest to bardzo dobre źródło dochodu dla stajni, więc chętnie przyjmują konie do pensjonatu. Jednak wstawienie konia do pensjonatu powinno być poprzedzone podpisaniem umowy pensjonatowej. W większości sytuacji umowy te zawierane są na piśmie, lecz przepisy prawa nie wymagają takiej formy.

Umowę pensjonatową można również zawrzeć ustnie, lecz w przypadku sporów warto mieć potwierdzenie pisemne warunków umowy, więc zachęcamy do pisemnego zawierania umów pensjonatowych. Umowa pensjonatu to umowa nienazwana, która nie została uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Wydaje się, że umowie pensjonatu najbliżej do umowy przechowania i porównanie umowy pensjonatu do umowy przechowania stanowi jedną z koncepcji prawnych. W przypadku ewentualnego sporu sąd rozpoznający sprawę może mieć inny pogląd w tej kwestii. Umowa pensjonatu to nie tylko przechowanie konia, ale również usługa sprawowania nad nim opieki oraz wykonywanie dodatkowych czynności. W takim przypadku umowa pensjonatu dla konia zawiera elementy umowy o świadczenie usług.

Umowa pensjonatu dla konia powinna przede wszystkim zawierać dokładnie opisany przedmiot i zobowiązania stron. Najważniejszym zobowiązaniem jest przechowanie konia. Dodatkowo należy w umowie określić udostępnienie boksu o odpowiedniej powierzchni, wyrażonej w metrach kwadratowych. Ponadto konieczne jest określenie dodatkowych obowiązków po stronie pensjonatu, takich jak sprzątanie w boksie (ile razy w tygodniu, czy tylko odchody z góry, czy też całą ściółkę do czysta), ścielenie (czy nową słomą, czy tylko dościelanie), karmienie paszą treściwą (ile razy dziennie, czym, czy podawane są lekarstwa i suplementy do paszy), karmienie paszą objętościową (czy na ziemię, czy do siatki, ile razy dziennie, czy ma się dostęp do siana do woli). Należy również określić, czy ma się dostęp do miejsca na przechowywanie sprzętu. Ważne też jest, aby określić kwestię wypuszczania, sprowadzania i pobytu konia na padoku. Czy zapewnia się koniom sprowadzanie i wypuszczanie, czy luzem, czy na uwiązie i najważniejsze: ile czasu dziennie koń przebywa na padoku. Czy tylko parę godzin, czy ma dostęp do padoku cały dzień. Jeśli w stajni jest karuzela, warto też określić, czy pracownicy stajni sami wprowadzają konie do karuzeli. W umowie warto też opisać kwestię opieki w przypadku nagłej choroby konia. Co robi właściciel stajni bądź obsługa w przypadku zauważenia poważnej choroby (objawy kolkowe, poważne skaleczenia i inne wymagające wizyty weterynarza)? Czy zapewni mu opiekę nawet w przypadku braku możliwości skontaktowania się z właścicielem konia? Czy wezwie weterynarza, nawet jeśli nie może się z nami skontaktować?

Kolejną, często spotykaną umową jest umowa o trening. Dotyczyć ona może treningu konia bądź też jeźdźca. Taka umowa jest typową umową zlecenia, w której określa się zakres zlecenia. W takiej umowie powinno się określić zakres usług i częstotliwość. Poza tym winniśmy określić kilka podstawowych warunków, takich jak, czy trening musi być przeprowadzony przez trenera lub instruktora osobiście, czy też może wyznaczyć zastępstwo. Powinno się także wskazać , co się dzieje w sytuacjach, gdy trening nie może się odbyć (np. w wyjątkowych okolicznościach, takich jak prace budowlane na hali lub inne albo w takich sytuacjach, gdy koń przed treningiem zakuleje albo też wytarza nam się w błocie i nie można go doczyścić). Czy wówczas trening uważa się za wykonany i należne jest wynagrodzenie? Kolejne sytuacje to minimalny czas na odwołanie treningu. Kiedy można najpóźniej go odwołać, aby nie ponosić kosztów? Standardowo są to 24 godziny przed treningiem.

Warto też określić, co się dzieje, gdy nie możemy przyjechać na umówiony trening i nie możemy go odwołać. Czy w takim przypadku trener bądź instruktor zajmie się koniem? Może na niego wsiadać, czy tylko pracować z ziemi? Jak więc widać, umowa o trening na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo prostą umową, lecz warto w niej zawrzeć maksymalną ilość możliwych do pojawienia się zdarzeń losowych.

Kolejną, często spotykaną umową jest także umowa dzierżawy, gdy chcemy udostępnić konia innemu jeźdźcowi. Umowa dzierżawy jest opisana w przepisach Kodeksu Cywilnego. Regulacje dotyczące tej umowy znajdziemy w art. 693-700 k.c., ale zastosowanie mają także przepisy odnoszące się do najmu (art. 659-692 k.c.). Umowa może być zawarta jako umowa dzierżawy bądź też umowa współdzierżawy.

Umowa dzierżawy (pełnej) od umowy współdzierżawy różni się tym, w jakim stopniu dzierżawca ma dostęp do konia. W przypadku pełnej dzierżawy dzierżawca ma pełen dostęp do konia. Może go użytkować o każdej porze w dowolnym momencie. W przypadku współdzierżawy określa się, kiedy koń jest do dyspozycji współdzierżawcy. Na przykład wyznacza się konkretne dni tygodnia bądź też konkretne godziny.

W umowie warto określić zakres obowiązków dzierżawcy. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z zapisów Kodeksu Cywilnego, lecz warto wspomnieć o tym w umowie, aby nie było niespodzianki w sytuacjach kryzysowych, na przykład, gdy koń zachoruje. Dzierżawca ma obowiązek dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania konia w stanie niepogorszonym. Oznacza to, iż na dzierżawcy spoczywa ciężar zapewnienia koniowi warunków, by jego stan zdrowia, czy kondycja się nie pogorszyły. Oznacza to tyle, że dzierżawca odpowiedzialny jest za pielęgnację konia, zapewnienie mu opieki zdrowotnej, kowala, dentysty i innych. Nieczęsto dzierżawcy godzą się na taki obowiązek, więc warto to doprecyzować w umowie. W przypadku współdzierżawy ten obowiązek można podzielić na przykład poprzez zapis, że współdzierżawca ponosi połowę wyżej wymienionych kosztów. W takim przypadku warto też doprecyzować, kto podejmuje decyzję o wezwaniu fachowca (kowala, dentysty, weterynarza) i kto go wybiera, aby nie było miejsca na spory o słuszności tej decyzji.

Dzierżawca winien też zobowiązać się do użytkowania konia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli jest to koń dresażowy, dzierżawca nie powinien wykorzystywać go do skoków. Warto także określić, czy dzierżawca może konia udostępniać osobom trzecim (koleżankom, znajomym), czy na konia może wsiadać trener bądź instruktor dzierżawcy i najważniejsze, czy dzierżawca może udostępniać konia do rekreacji.

Nie zapomnijmy także o określeniu warunków finansowych. Jaką opłatę ponosi dzierżawca. Jakiej wysokości, jak ma ją wpłacać i w jakich terminach. A jeśli już mowa tu o finansach, pamiętaj, że dochód z tytułu dzierżawy konia bądź też współdzierżawy konia jest dochodem w myśl przepisów mówiących o podatku dochodowym i powinien podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

4.3. Zadbaj o zdrowie swojego nowego konia.

4.4. Prawne aspekty zakupu i posiadania konia.

4.4.1. Odpowiedzialność właściciela za koni
4.4.2. Ubezpieczenie
4.4.3. Umowy pensjonatowe, dzierżawy, treningu i inne
4.4.4. Obowiązki kupującego związane ze zmianą danych w PZHK
4.4.5. Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi
4.4.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Słowo od autora na zakończenie.