Rękojmia to ustawowa, obligatoryjna odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej. Stosowana jest przy umowie sprzedaży. W polskim prawie cywilnym rękojmia jest uregulowana w art. 556–576 Kodeksu Cywilnego. Po nowelizacji Kodeksu Cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy z umową. Zgodnie z art. 556(1) §1 kodeksu cywilnego rzecz sprzedana jest niezgodna z umową gdy:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (np. brak dokumentacji).

Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi są następujące:

  • może żądać obniżenia ceny (obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości);
  • może żądać usunięcia wady (usunięciem wady jest np. wyleczenie chorego konia);
  • może żądać wymiany konia na wolnego od wad (tak, dziwne);
  • może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada nie jest nieistotna (jest istotna).

Tyle mówią suche przepisy prawa, lecz jak jest w praktyce? Od 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta i między innymi na jej podstawie zostały zasadniczo zmienione zasady sprzedaży i kupna koni oraz odpowiedzialności za stan sprzedawanego konia. Jednym z nowych elementów jest tzw. rękojmia, czyli obligatoryjna odpowiedzialność sprzedającego w stosunku do kupującego za wady prawne oraz fizyczne obiektu sprzedaży, w tym przypadku koni. Nowe przepisy wskazują, iż dla określenia, czy mamy do czynienia z wadą fizyczną, konieczne jest odwołanie się do treści umowy sprzedaży, dlatego też niezwykle istotne jest precyzyjne uregulowanie warunków sprzedaży. W sytuacji, gdy kupujący stwierdzi wadliwość rzeczy, może on, zgodnie z przepisem art. 560 § 1 kc, żądać obniżenia ceny albo złożyć sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Należy przyjąć, iż w niektórych sytuacjach dopuszczalne jest także, aby kupujący zażądał usunięcia wady albo wymiany rzeczy na wolną od wad. Nowa regulacja doprowadziła do bardzo istotnych zmian w przepisach dotyczących umów sprzedaży, które ujawniają swoje skutki w szczególności przy odpowiedzialności za wady sprzedawanych koni. Przede wszystkim doszło do wzmocnienia ochrony prawnej kupującego. Dotychczasowa regulacja była całkowicie niedostosowana do obecnych realiów i nie uwzględniała zmiany sposobu użytkowania koni.

Kto określa rodzaj wady koni? W sprawach związanych z rękojmią przy sprzedaży zwierząt rodzaj wady lub choroby stwierdza i określa lekarz weterynarii, który jest biegły w tych sprawach.

Warto pamiętać również, że jeśli kupujący zdecyduje się wadliwe zwierzę oddać, to może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. (art. 566 par 1 k.c.). W przypadku zwierząt szczególne znaczenie może mieć możliwość zwrotu kosztów odebrania, przewozu i przechowania zwierzęcia (pensjonat).

4.3. Zadbaj o zdrowie swojego nowego konia.

4.4. Prawne aspekty zakupu i posiadania konia.

4.4.1. Odpowiedzialność właściciela za koni
4.4.2. Ubezpieczenie
4.4.3. Umowy pensjonatowe, dzierżawy, treningu i inne
4.4.4. Obowiązki kupującego związane ze zmianą danych w PZHK
4.4.5. Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi
4.4.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Słowo od autora na zakończenie.